Inverteix en els drets de les dones a viure una vida lliure de violència i col·labora econòmicament en els projectes i accions de la Plataforma.

A través de Pay Pal

A través de Teaming

Trenquem el silenci!

A través d’una transferència

ES96 2100 1302 8402 0021 7949

Beneficis fiscals

La teva donació t’aporta beneficis fiscals. Aquesta informació et pot ser útil a l’hora de fer la declaració de la renda:

Marc Fiscal de donacions deduïbles

El regim fiscal de les donacions i aportacions es troba recollit en el capítol II del títol III de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
Aquest 2020 el Real Decreto-ley 17/2020 de 5 de maig ha modificat l’article 19 sobre la deducció de la quota de IRPF de la llei 49/2002

Condicions

Els donatius a ONG’S i Fundacions, poden ser deduïbles tant en l’impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com també en l’impost de societats (IS)
Per a que la persona física o societat donant pugui realitzar aquest tràmit ha de comptar amb el certificat fiscal de l’entitat Fundació/Associació. Es tracta d’un document que atorga a la organització al donant un cop realitzat el donatiu.
L’import a retornar sempre variarà en funció del tipus de col·laboració/donatiu i segons el règim fiscal al que estigui subjecte la organització amb la que col·labores.

Tipus de donacions

Els donatius que donen dret a practicar deduccions seran els dineraris, de ben o drets; els de constitució de drets d’usdefruit o les quotes d’afiliació.

Novetats de 2020

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo modifica l’article 19 de la Llei 49/2002 i incrementa un 5% les deduccions per donacions a ONG.
Els nous percentatges de deducció s’aplicaran a la declaració de la renda de 2020 per a les donacions efectuades a partir de l’1 de gener del mateix any.
Aquest increment afecta a les donacions realitzades per contribuents de IRPF i contribuents de l’impost sobre la Renda de NO Residents que operen en territori Espanyol sense establiment permanent.